Signat un conveni de col•laboració amb l’ESIC Casernes-Vall d’Hebron

Amb l’objectiu comú d’oferir una atenció sanitària de qualitat i ajustada a l’estat de salut i expectatives dels pacients, s’ha signat un conveni de col·laboració entre el Centre Blauclínic Isabel Roig i l’ESIC Casernes-Vall d’Hebron, per garantir la continuïtat assistencial als pacients crònics complexos amb risc de desestabilització, i per poder situar-los més fàcilment en el nivell assistencial idoni en l’àmbit d’atencions intermèdies, atenció que ofereixen tots dos serveis, cada un en el seu àmbit particular.

Aquest conveni respon a la necessitat d’establir les formes de cooperació entre les dues entitats que ofereixen uns serveis complementaris per a la població del mateix territori, basant-se en la confiança mútua i compartint els objectius d’atenció al pacient: prevenir ingressos hospitalaris no programats, prevenir necessitats recurrents d’atenció urgent, millorar la vida autònoma de la persona, i en definitiva, garantir la continuïtat assistencial dels pacients crònics complexos.

Així doncs, el CBC Isabel Roig prioritzarà l’ingrés a la unitat de subaguts dels pacients derivats de l’ESIC Casernes per tal d’evitar el seu trasllat a l’hospital d’aguts, i l’ESIC Casernes, per la seva banda, garanteix la continuïtat assistencial als pacients que siguin donats d’alta del CBC Isabel Roig i que requereixin o es puguin beneficiar d’un seguiment a l’ESIC Casernes.

La firma d’aquest conveni facilitarà molt la consecució dels objectius proposats i beneficiarà molt el pacient, que veurà garantida una atenció òptima en l’abordatge del procés i del seu tractament.

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic