Llei de la Dependència

El 2007 entrava en vigor de la Llei 39/2006 coneguda com Llei de la Dependència. L’objectiu de la llei és dotar el Sistema Públic de Serveis Socials del marc normatiu necessari per regular el conjunt de serveis i prestacions destinats a la promoció de l’autonomia personal i la protecció i atenció de les persones dependents.

Per accedir als ajuts, l’usuari primer ha de realitzar una sol·licitud de valoració del grau de dependència, i el col·lectiu de professionals acreditats, basant-se en un barem de valoració estipulat, en determina el grau: dependència moderada (Grau I), una dependència severa (Grau II) o una gran dependència (Grau III). A continuació, els serveis públics de base acorden juntament amb la persona quina mena d’ajuts són els més adients, i elaboren el Programa Individual d’Atenció (PIA). L’aplicació del PIA correspon als ajuntaments.

Al llarg d’aquests 10 anys de recorregut de la llei s’han tramitat més de 580.000 sol·licituds a Catalunya; un 54% de les persones sol·licitants són de més de 80 anys.

145.965 persones s’han beneficiat dels ajuts sol·licitats, però moltes altres sol·licituds no s’han pogut completar per “caducitats, desistiments i defuncions” dels sol·licitants.

La majoria dels ajuts han sigut per prestacions a Cuidador no professional i en Serveis: Residència de Gent Gran, ajuts a domicili i Teleassistència entre d’altres.

Al llarg de la seva trajectòria, el desplegament de la llei ha anat topant amb entrebancs que n’han dificultat la plena aplicació. En primer lloc, s’incompleix el percentatge fixat de copagament que havia de ser a parts iguals entre el govern central i la Generalitat. Ara per ara, Catalunya aporta el 80% dels recursos econòmics. També hi ha hagut retallades pressupostàries i s’han realitzat modificacions de la llei que n’han limitat els recursos.

Per altra banda, s’han constatat grans diferències territorials d’interpretació i aplicació de la llei. I finalment, se n’ha criticat la poca incidència en la prevenció i la formació dels cuidadors.

Una iniciativa legislativa popular (que ha recollit 740.000 firmes) ha proposat al Congrés de Diputats realitzar canvis en la Llei de Dependència que afecten principalment els aspectes del copagament del dependent: valorar la capacitat econòmica del dependent per tal d’ajustar l’import a desemborsar al seu nivell de renta i patrimoni, tenir en compte l’edat en la que va començar a ser dependent i la prolongació en el temps d’aquesta dependència. En segon lloc, l’exempció del copagament a aquells de rendes més baixes, i finalment, que en el copagament l’usuari mai no excedeixi el 60% del cost de la prestació.

Des de Centres Blauclínic treballem diàriament en relació a la Llei de la Dependència, en tant que les unitats de Llarga Estada Sociosanitària i la Residència Assistida que tenim formen part de la cartera de serveis.

Les unitats de Treball Social cursen sol·licituds de valoració i revisió de grau de dependència, així com informem als pacients i familiars del procés de gestió de la llei. Ajudem en la preparació i tramitació dels documents i de les dades necessàries per cursar les sol·licituds: fem comunicacions de canvi de dades dels usuaris, col·laborem en la preparació de declaracions d’ingressos, i també informem del circuit d’accés a altres recursos de la cartera de serveis disponibles (residències, centres de dia, etc.). En el moment de l’alta elaborem la documentació necessària en relació a l’estada del pacient al Centre Sociosanitari i gestionem les calculadores relacionades amb la Llei de la Dependència aportades per l’administració que fan referència al copagament del servei.

Per últim, col·laborem en l’elaboració del PIA (Programa Individual d’Atenció) en coordinació amb Serveis Socials per tal que l’usuari tingui la documentació en concordança amb els serveis utilitzats.

La posada en marxa de la Llei de la Dependència, malgrat els seus entrebancs i dificultats en el desplegament, ha significat el reconeixement públic al dret per part d’un col·lectiu de persones vulnerables de disposar de certs serveis i prestacions. Queda molt camí per recórrer per tal que aquest grup de població pugui gaudir dels recursos que correspondrien a les seves necessitats.

Equip de redacció de Centres Blauclínic

 

Més informació:

Generalitat de Catalunya: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Diari Ara: L’atenció a la dependència: una dècada a mig gas, d’Elena Freixa (desembre 2016)

Opinión DM: Ley de Dependencia, mejorable en fondo y forma, de José Manuel Ribera (març 2017)

Sanidad DM: El dependiente cargó con más de la mitad del coste de su atención, de Laura G. Ibañes (març 2017)

 

Fitxers adicionals
Mapa Blauclinic inferior

Adreça de les oficines

C/ Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona

Tel. 93 221 47 00

Fax 93 221 47 16

info@blauclinic.cat

Facebook Blauclinic Twitter Blauclinic Linkedin Blaulinic